Privacy Policy

Privacy Policy

Privacybeleid voor de EU en het VK

Dit beleid geeft uitleg over hoe we uw persoonsgegevens ontvangen (indien niet rechtstreeks van u), hoe we die gebruiken, hoe en waar we ze opslaan en de rechten die u hebt op het wissen van uw persoonsgegevens uit onze bestanden.  Dit beleid is van toepassing op de EU en het VK.  Indien u een klant in Singapore bent, verwijzen wij naar het Privacybeleid voor Singapore op www.voltinternational.com of als u een klant in een ander rechtsgebied bent, raadpleeg dan het Privacybeleid op www.volt.com voor informatie over uw privacyrechten.

Wanneer we spreken over “we” of “wij” bedoelen we “Innova”.  Wanneer we spreken over “u”, bedoelen we alle klanten van Innova van wie wij verwerkingsverantwoordelijke zijn of gegevens verwerken.

Als u een medewerker van Innova bent, is het relevante Privacybeleid op het intranet te vinden. 

Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen.  De meest actuele versie is altijd hier, op onze website te vinden.


Welk type klant ben ik?

De manier waarop we uw gegevens verzamelen en gebruiken is afhankelijk van hoe wij contact met u onderhouden.  Lees de definities hieronder om vast te stellen welk type klant u voor ons bent, of als u dit al weet, ga dan direct naar het type klant in de onderstaande onderdelen.  Als u in meer dan één categorie valt (bijv. u bent een contractmedewerker geweest maar zoekt nu opnieuw naar werk en bent derhalve een kandidaat), lees dan beide categorieën door omdat op elk van deze statussen verschillende regels van toepassing zijn.

Kandidaat – Iemand die naar een tijdelijke of permanente functie op zoek is.

Contractmedewerker – Een kandidaat die Innova met succes met een tijdelijk contract bij een van onze cliënten heeft geplaatst.

Permanente medewerker – Een kandidaat die Innova met succes aan een cliënt heeft geïntroduceerd en die de cliënt als permanente medewerker in dienst heeft genomen.

Leverancier – Alle bedrijven die goederen of diensten aan Innova leveren, met uitzondering van tussenpersonen.

Tussenpersonen – alle bedrijven die zich in de contractuele keten tussen Innova en de contractmedewerker bevindt.  Deze groep omvat overkoepelende bedrijven, managementbedrijven, en bedrijven die persoonlijke diensten verlenen (bedrijven die door een contractmedewerker zijn opgericht en via welk bedrijf de contractmedewerker diensten verleent).

Cliënten - Bedrijven waaraan Innova, direct of indirect, contractmedewerkers of permanente medewerkers levert.

Referentieverstrekkers[W1]  - Alle personen van wie de gegevens door een kandidaat, contractmedewerker, permanente medewerker of werknemer aan ons zijn verstrekt en bij wie Innova het arbeidsverleden of de persoonlijke eigenschappen van die kandidaat, contractmedewerker, permanente medewerker of werknemer kan verifiëren.

Noodcontacten - Alle personen van wie de gegevens door een kandidaat, contractmedewerker of werknemer aan ons zijn verstrekt, en die Innova kan gebruiken in noodgevallen als die kandidaat, contractmedewerker of werknemer persoonlijk letsel oploopt, is overleden, of is gearresteerd, of in een ander noodgeval waarvan Innova redelijkerwijs vindt dat een noodcontact moet worden geïnformeerd.


Woordenlijst met andere belangrijke termen

Toestemming - Wanneer we, nadat we u hebben meegedeeld waarom en hoe we gegevens zullen gebruiken, u, nu u begrijpt waarom we hebben gevraagd, uit vrije wil ons uw toestemming geeft (en waar nodig ons aanvullende gegevens verstrekt).  We zullen vastleggen dat u ons toestemming hebt gegeven.  Toestemming is herroepbaar.  Raadpleeg hetzij uw specifieke klantenonderdeel of het onderdeel “Neem contact met ons op” om ons te laten weten dat u uw toestemming intrekt.

Gerechtvaardigde belangen - Krachtens de AVG hebben we een gerechtvaardigd belang om uw gegevens te verwerken en bewaren om aan onze behoeften als bedrijf te voldoen (d.w.z. om te werken als een recruitmentbedrijf), behalve wanneer uw rechten om uw persoonsgegevens te beschermen zwaarder wegen dan ons recht.  De meeste gegevens die we over u ontvangen en bewaren, vallen binnen deze beschrijving.  U kunt de delen die dat niet doen in dit document herkennen doordat we specifiek hebben vermeld dat u uw toestemming moet geven.

Innova - Alle entiteiten van Innova die handel drijven in de EU, met inbegrip van maar niet beperkt tot Innova Europe Ltd, Innova Consulting Group Ltd, Innova Europe (Belgium) sprl en Innova Europe (France) sarl.


Kandidaten

Welke gegevens verzamelen we?

We zijn een recruitmentbedrijf.  We willen u helpen uw potentieel te bereiken door het vinden van de allerbeste functie voor u.  Om dit te kunnen doen, moeten we bepaalde gegevens over u verzamelen, verwerken en bewaren, zodat we u kunnen identificeren en u kunnen matchen met vacatures die we proberen te vullen.  We gebruiken deze gegevens om u marketingmateriaal over geschikte functies te verstrekken.

Deze gegevens omvatten veelal uw naam, geslacht, contactgegevens, leeftijd, opleiding, arbeidsverleden, bewijs van identiteit en het recht om te werken in elk rechtsgebied waarvan u hebt aangegeven er te willen werken.

Hoe verzamelen we de gegevens?

U kunt ons uw gegevens rechtstreeks toesturen (bijv. via onze website), of we kunnen de gegevens indirect via een sociale-media- of professioneel platform of jobboard ontvangen, hetzij in reactie op een specifieke geadverteerde vacature of via onze zoekwerkzaamheden om geschikte kandidaten voor functies te vinden. 

Hoe gebruiken we uw gegevens?

 • We slaan de gegevens op, zodat we contact met u kunnen opnemen met betrekking tot geschikte functies;

 • We verstrekken u diensten om een baan te vinden;

 • We matchen uw gegevens met een functiebeschrijving om vast te stellen of u een goede kandidaat voor een bepaalde vacature bent;

 • We sturen uw gegevens naar cliënten, met uw toestemming, om hen de mogelijkheid te geven u voor vacatures in overweging te nemen.

Bewaring van uw gegevens

We bewaren de persoonsgegevens van kandidaten om u te helpen tijdelijk of permanent werk te vinden.  We nemen alleen contact met u op met dit doel in gedachten.  We verkopen uw gegevens niet aan derden.  We delen uw persoonsgegevens alleen met derden voor zover dit noodzakelijk is om ons bedrijfsdoel om werk voor u te vinden te bereiken.

Als u een kandidaat bent, kunnen uw persoonsgegevens ons via een aantal verschillende methodes bereiken:

 1. U hebt ons via onze website uw cv toegestuurd;

 2. U hebt uw cv rechtstreeks aan een van onze medewerkers verstrekt, hetzij in papier- of digitale vorm;

 3. U hebt gesolliciteerd op een vacature in een advertentie via onze website www.voltinternational.com;

 4. U hebt gesolliciteerd op een vacature die door Innova op de website van een derde is geplaatst;

 5. U hebt uw cv op een jobboard of sociale-media-/professioneel platform geplaatst en we hebben uw cv daar gevonden tijdens onze zoektocht naar geschikte kandidaten om naar onze cliënten te sturen.

 6. Via onze cliënt als ze uw diensten direct hebben gekocht en u naar ons doorverwijzen zodat wij als hun contract- en facturerings-/betalingsagent kunnen optreden.

Als Innova uw gegevens eenmaal heeft ontvangen, kunnen we uw persoonsgegevens voor de bovenomschreven doeleinden gebruiken. We bewaren deze gegevens gedurende 24 maanden na het laatste zinvolle contact tussen u en Innova.

Verzoek om te wissen

Als we de gegevens verwerken omdat we vinden dat het noodzakelijk voor ons gerechtvaardigde belang is om dit te doen, en u bent van mening dat dit onjuist is of u wilt dat wij niet langer naar werk voor u zoeken, kunt u op ieder moment direct contact met ons opnemen en zullen wij binnen 7 dagen op uw verzoek reageren.

Verzoek om gegevens

In onze reactie geven wij een algemeen overzicht van alle gegevens die wij op dat moment over u bewaren en geven wij nadere instructies om uw identiteit te bewijzen en toegang tot de gegevens te krijgen. Indien wij binnen 21 dagen geen reactie op ons verzoek hebben ontvangen, sturen we een follow-upmail, en indien geen nadere reactie wordt ontvangen, nemen we aan dat uw verzoek voldoende is behandeld. Stuur uw verzoek naar dataprotection@volt.eu.com. Als uw gegevens ons oorspronkelijk via een jobboard of sociale-mediaplatform hebben bereikt, dient u zowel dat bedrijf als Innova te informeren dat u niet langer wilt dat ze uw gegevens opslaan, als dat is wat u wenst.  


Contractmedewerkers

Welke gegevens verzamelen we?

U kunt geen contractmedewerker worden zonder eerst een kandidaat te zijn geweest, dus alle gegevens die we over u als kandidaat verzamelen gaan met u mee als u een contractmedewerker wordt.  Op dit moment zullen we bovendien vragen om uw burgerservicenummer en uw unieke belastingreferentienummer (waar toepasselijk) en we kunnen ook gegevens van een noodcontact vastleggen.  In sommige landen is het noodzakelijk dat we u om fiscale redenen naar uw huwelijkse staat vragen.  Bovendien moeten we kopieën ontvangen van alle diploma’s en certificaten die relevant voor de functie zijn, zoals rijbewijs en professionele kwalificaties.  Voor sommige functies is het nodig dat u gegevens verstrekt over criminele veroordelingen, gezondheid, financiële informatie (als we financieel antecedentenonderzoek moeten uitvoeren) en diversiteit.

Hoe gebruiken we uw gegevens?

 • We slaan uw gegevens op en waar nodig actualiseren we ze;

 • Om te voldoen aan alle contractuele voorwaarden die tussen ons zijn afgesproken;

 • Om te voldoen aan alle contractuele voorwaarden die tussen Innova en een derde partij zijn afgesproken, met betrekking tot uw plaatsing als contractmedewerker;

 • Om te voldoen aan alle rapportageverplichtingen die we ten aanzien van overheidsinstanties hebben;

 • Om te voldoen aan alle wetgeving en onze wettelijke verplichtingen, inclusief het verweer voeren tegen of aanhangig maken van rechtsvorderingen;

 • Om de nauwkeurigheid van de gegevens die u ons hebt verstrekt te verifiëren;

 • Om eventuele referenties die door uw referentieverstrekker aan ons zijn verstrekt te gebruiken;

 • Om u te vragen feedback te geven op uw ervaring met Innova en/of onze cliënt;

 • Om uw gegevens aan een derde te verstrekken die verantwoordelijk is voor antecedentenonderzoek, met uw toestemming;

 • Om u marketinginformatie over recruitment te verstrekken;

 • Om betalingen aan u of uw gekozen tussenpersoon uit te voeren;

 • Om u specifieke sectorinformatie, speciale aanbiedingen, netwerk- en promotiematerialen te sturen, met uw toestemming.

Bewaring van uw gegevens

Zodra u een contractmedewerker bent geworden hebben we hetzij een wettelijk recht of een gerechtvaardigd belang om alle contractuele documenten, documenten die krachtens een contract moeten worden bewaard, of andere gegevens die wij nodig hebben om te voldoen aan alle wetten, of onze wettelijke verplichtingen, inclusief het voeren van verweer tegen of aanhangig maken van eventuele rechtsvordering gedurende de looptijd van uw contract met ons en gedurende 7 jaar nadat uw laatste contract met ons eindigt, te bewaren.

Na de uitvoering van uw laatste contract bewaren we alle gegevens die we nodig hebben om marketingmateriaal over functies aan u te verstrekken gedurende 24 maanden na het laatste zinvolle contact tussen u en Innova.

U kunt te allen tijde rechtstreeks contact met ons opnemen indien u niet langer wilt dat wij werk voor u zoeken, en wij zullen uw voorkeuren binnen 7 dagen na ontvangst van uw verzoek bijwerken.  U kunt uw verzoek sturen naar: dataprotection@volt.eu.com 


Permanente medewerkers

Welke gegevens verzamelen we?

U kunt niet in dienst worden genomen voor een permanente functie bij onze cliënt zonder eerst een kandidaat te zijn geweest, dus alle gegevens die we over u als kandidaat verzamelen gaan met u mee als u een permanente medewerker wordt.  Op dit punt kan het bovendien noodzakelijk zijn dat wij kopieën ontvangen van alle diploma’s en certificaten die relevant voor de functie zijn, zoals rijbewijs en professionele kwalificaties. Voor sommige functies is het nodig dat u gegevens verstrekt over criminele veroordelingen, gezondheid, financiële informatie (als we financieel antecedentenonderzoek moeten uitvoeren) en diversiteit.

Hoe gebruiken we uw gegevens?

 • We slaan uw gegevens op en waar nodig actualiseren we ze;

 • Om te voldoen aan alle contractuele voorwaarden die tussen Innova en een derde partij zijn afgesproken, met betrekking tot uw plaatsing als medewerker van onze cliënt;

 • Om te voldoen aan alle wetgeving en onze wettelijke verplichtingen, inclusief het verweer voeren tegen of aanhangig maken van rechtsvorderingen;

 • Om de nauwkeurigheid van de gegevens die u ons hebt verstrekt te verifiëren;

 • Om u te vragen feedback te geven op uw ervaring met Innova en/of onze cliënt;

 • Om uw gegevens aan een derde te verstrekken die verantwoordelijk is voor antecedentenonderzoek, met uw toestemming;

 • Om u marketinginformatie over recruitment te verstrekken;

 • Om u specifieke sectorinformatie, speciale aanbiedingen, netwerk- en promotiematerialen te sturen, met uw toestemming.

Bewaring van uw gegevens

Zodra uw dienstverband bij onze cliënt is ingegaan, hebben we hetzij een wettelijk recht of een gerechtvaardigd belang om alle documenten te bewaren die krachtens de voorwaarden van ons contract met de cliënt moeten worden bewaard, of andere gegevens die wij nodig hebben om te voldoen aan alle wetten, of onze wettelijke verplichtingen, inclusief het voeren van verweer tegen of aanhangig maken van eventuele rechtsvorderingen gedurende de looptijd van uw contract met ons en gedurende 6 jaar na ingang van uw dienstverband bij de cliënt.

Nadat uw dienstverband bij onze cliënt is ingegaan bewaren we alle gegevens die we nodig hebben om marketingmateriaal over functies aan u te verstrekken gedurende 24 maanden na het laatste zinvolle contact tussen u en Innova.   

U kunt te allen tijde rechtstreeks contact met ons opnemen indien u niet langer wilt dat wij werk voor u zoeken, en wij zullen uw voorkeuren binnen 7 dagen na ontvangst van uw verzoek bijwerken.  U kunt dit doen door een verzoek te sturen naar: dataprotection@volt.eu.com 


Cliënten - gebruik van uw gegevens en uw rechten

Welke gegevens verzamelen we?

Als u een huidige of potentiële cliënt bent, dienen we beperkte persoonsgegevens te verzamelen, verwerken en bewaren over personen binnen uw organisatie, om, direct of indirect, de beste kandidaten voor uw te vinden.

Deze gegevens zijn veelal beperkt tot namen en professionele contactgegevens van die personeelsleden met wie wij contacten onderhouden, zoals wervingsmanagers, financiële teams, contract- of juridische teams, inkoopteams of het hogere management.

Hoe verzamelen we de gegevens?

Deze gegevens worden veelal rechtstreeks door u aan ons verstrekt, maar kunnen ook worden verstrekt door collega’s, of worden verkregen via openbaar beschikbare bronnen.

Hoe gebruiken we uw gegevens?

 • We slaan uw gegevens op en waar nodig actualiseren we ze;

 • Om ons in staat te stellen direct of indirect gegevens van kandidaten aan u te verstrekken;

 • Om u te vragen feedback te geven op uw ervaring met Innova en/of onze contractmedewerker/permanente medewerker;

 • Om u MSP- of RPO-diensten te verlenen;

 • We kunnen notulen van vergaderingen die uw persoonsgegevens bevatten vastleggen om onze diensten aan u te verbeteren;

 • Om te voldoen aan alle contractuele voorwaarden die tussen ons zijn afgesproken;

 • Om te voldoen aan alle rapportageverplichtingen die we ten aanzien van overheidsdiensten hebben;

 • Om te voldoen aan alle wetgeving en onze wettelijke verplichtingen, inclusief het verweer voeren tegen of aanhangig maken van rechtsvorderingen.


Leveranciers - gebruik van uw gegevens en uw rechten

Welke gegevens verzamelen we?

Als u een huidige of potentiële leverancier bent, dienen we beperkte persoonsgegevens te verzamelen, verwerken en bewaren over personen binnen uw organisatie, om diensten van u te ontvangen of aan u te leveren, inclusief die welke deel uitmaken van een MSP-relatie.

Deze gegevens zijn veelal beperkt tot namen en professionele contactgegevens van die personeelsleden met wie wij contacten onderhouden, zoals wervingsmanagers, financiële teams, contract- of juridische teams, inkoopteams of het hogere management.

Hoe verzamelen we de gegevens?

Deze gegevens worden veelal rechtstreeks door de persoon verstrekt, maar kunnen ook worden verstrekt door collega’s, of worden verkregen via openbaar beschikbare bronnen.

Hoe gebruiken we uw gegevens?

 • We slaan uw gegevens op en waar nodig actualiseren we ze;

 • Om ons in staat te stellen direct of indirect gegevens van kandidaten van u te ontvangen;

 • Om u te vragen feedback te geven op uw ervaring met Innova en/of onze contractmedewerker/permanente medewerker en/of onze cliënt;

 • Om u MSP- of RPO-diensten te verlenen;

 • We kunnen notulen van vergaderingen die uw persoonsgegevens bevatten vastleggen om onze diensten aan u te verbeteren;

 • Om te voldoen aan alle contractuele voorwaarden die tussen ons zijn afgesproken;

 • Om te voldoen aan alle contractuele voorwaarden die tussen Innova en een derde zijn overeengekomen, met betrekking tot uw status als leverancier.

 • Om te voldoen aan alle rapportageverplichtingen die we ten aanzien van overheidsdiensten hebben;

 • Om te voldoen aan alle wetgeving en onze wettelijke verplichtingen, inclusief het verweer voeren tegen of aanhangig maken van rechtsvorderingen.


Tussenpersonen - gebruik van uw gegevens en uw rechten

Contractmedewerkers selecteren en gebruiken hun eigen tussenpersonen (behoudens de nalevingseisen van Innova), dus over het algemeen zult u bepalen welke persoonsgegevens u met de tussenpersoon deelt omdat u deze gegevens direct met hen deelt, behoudens hun privacyvoorwaarden.

Alle rechtstreeks door u aan Innova verstrekte persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met het onderdeel “Contractmedewerkers - gebruik van uw gegevens en uw rechten”.


Referentieverstrekker

Als uw gegevens door een kandidaat, contractmedewerker, permanente medewerker of werknemers zijn verstrekt, kunnen wij contact met u opnemen om het arbeidsverleden of de persoonlijke eigenschappen van die persoon bij u te verifiëren.  Referentieverstrekkers hebben een verantwoordelijke taak.  Veel van onze cliënten zullen een kandidaat niet overwegen tenzij referenties over hen zijn verstrekt, dus het door u verstrekken van een referentie kan een daadwerkelijk verschil maken of een persoon een tijdelijke of permanente baan krijgt. 

Hoe gebruiken we uw gegevens?

 • We slaan uw gegevens en alle informatie die we in een referentie ontvangen op;

 • We kunnen uw referentie met onze cliënten delen;

 • Om te voldoen aan alle wetgeving of onze wettelijke verplichtingen, inclusief het verweer voeren tegen of aanhangig maken van rechtsvorderingen.


Noodcontacten

Als uw gegevens door een kandidaat, contractmedewerker of werknemer aan ons zijn verstrekt, kunnen we die gebruiken in noodgevallen als die kandidaat, contractmedewerker of werknemer persoonlijk letsel oploopt, is overleden, is gearresteerd of in een ander noodgeval waarvan Innova redelijkerwijs vindt dat een noodcontact moet worden geïnformeerd.  We kunnen uw gegevens met onze cliënt delen, met name in omstandigheden waarin de contractmedewerker of werknemer op afstand vanuit een kantoor werkt.


De bescherming van uw gegevens

Via technische en procesmaatregelen zullen we alle redelijke stappen nemen om het verlies, het ongeoorloofde gebruik of het misbruik van uw gegevens te voorkomen.  Indien u een vermoeden hebt van het verlies, het ongeoorloofde gebruik of het misbruik van uw gegevens door of via Innova, neem dan onmiddellijk contact met ons op.


Internationaal gebruik van gegevens

Het kan noodzakelijk zijn om uw gegevens internationaal te delen:

 • Om technische redenen, vanwege technologie op cloudbasis;

 • Met klanten die buiten uw land van herkomst zijn gevestigd;

 • Met andere entiteiten van Innova die buiten uw land van herkomst zijn gevestigd.

Wanneer dit noodzakelijk is, zullen we ervoor zorgen dat uw gegevens:

 • alleen worden gedeeld met entiteiten van Innova die gebonden zijn aan privacybeperkingen die niet minder streng zijn dan die welke hierin zijn vermeld;

 • alleen binnen de EER worden gedeeld;

 • indien ze met de VS worden gedeeld, dit wordt gedaan krachtens het Privacy Shield Framework;

 • worden gedeeld met niet EER-landen die toereikend zijn bevonden door de Europese Commissie met betrekking tot hun gegevensbeschermingswetgeving;

 • noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract tussen ons;

 • worden gedeeld behoudens modelcontractbepalingen zoals van tijd tot tijd worden toegepast door de Europese Commissie; of

 • met uw toestemming worden gedeeld.


Neem contact met ons op

Indien u op enig moment tijdens onze werkrelatie contact met ons moet opnemen over de bescherming van uw gegevens, hetzij om vragen te stellen, om toestemming in te trekken, om te verzoeken gegevens te wissen, om uw gegevens te actualiseren, als u zorgen hebt dat er een gegevensschending heeft plaatsgevonden of om een klacht in te dienen, kunt u contact met ons opnemen via:

dataprotection@volt.eu.com

Data Protection Department, Innova House, 3 Chapel Road, Redhill, Surrey, RH1 1QD, Verenigd Koninkrijk.

Anchor

 [W1]The correct translation of "Referees" in Dutch is "Referenties". However, "references" is also "referenties" in Dutch. To avoid confusion, I have translated "referees" as "referentieverstrekkers" (reference providers).P