T&Cs Load

Terms and Conditions

​1. Gebruik van de website

Deze website (de “Website”) wordt ter beschikking gesteld door Innova Europe Limited namens het bedrijf zelf en zijn dochtermaatschappijen (hierna “Innova” genoemd) behoudens uw acceptatie van de algemene voorwaarden die hierin zijn vastgelegd (de “Voorwaarden”). Door het raadplegen of gebruiken van berichten, informatie, gegevens, tekst, software, afbeeldingen of andere materialen van deze Website (de “Materialen”) en door het sturen van Materialen naar de Website, stemt er namens uzelf en namens alle entiteiten voor wie u kunt optreden, ermee in om deze Voorwaarden tijdens elk gebruik en elk bezoek van deze Website te accepteren en na te leven . Als u er niet mee instemt om deze Voorwaarden na te leven, dient u deze Website niet te gebruiken en geen Materialen ervan te downloaden of gebruiken. Deze Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op het gebruik van de Website en niet op enige andere voorwaarden die tussen u en Innova zijn overeengekomen. In het geval van strijdigheid tussen deze Voorwaarden en een andere overeenkomst die tussen u en Innova en verbonden bedrijven is afgesloten, prevaleert de andere overeenkomst, slechts voor zover de strijdigheid zich voordoet. 

2. Gebruik van de website

De Website mag alleen worden gebruikt voor wettige doeleinden, met name voor recruitmentdiensten en algemene informatie met betrekking tot Innova. Behoudens deze Voorwaarden verleent Innova u een niet-exclusief, niet overdraagbaar recht van toegang tot, en gebruik en kennisname van deze Website en de Materialen daarop, uitsluitend voor uw eigen gebruik of voor het gebruik van een bedrijf, partnerschap of organisatie die u vertegenwoordigt. Tijdens het gebruik van de Website bent u persoonlijk verantwoordelijk voor de acties die u onderneemt en de communicaties die u verzendt, los van de verantwoordelijkheid die uw werkgever of een andere partij die u vertegenwoordigt voor uw acties kan hebben. U mag wettige informatie op de Website posten en uitsluitend voor doeleinden die op de Website zijn vermeld. U begrijpt en stemt ermee in dat u, direct of indirect, geen van het volgende zult doen en ook anderen geen toestemming zult geven om het volgende te doen: posten van een cv die niet van uzelf is, posten van een cv die onvolledige, onjuiste of misleidende informatie bevat, posten of verzenden van informatie die onwettig, bedreigend, beledigend, schadelijk, intimiderend, discriminerend, smadelijk, lasterlijk, vulgair of obsceen is, posten of verzenden van informatie die de auteursrechten, het handelsmerk, de handelsgeheimen, de privacy en andere eigendomsrechten van een partij kunnen schenden of overtreden of die een strafrechtelijke of civiele overtreding zou kunnen vormen, zich voordoen als een andere persoon of entiteit, of een verkeerde voorstelling geven van uw band met een persoon of rechtspersoon. Innova behoudt zich het recht voor om, in naleving van alle wet- en regelgeving of overheidsverzoeken, alle informatie die door u in verband met de Website is gepost of bekend gemaakt, te verstrekken.

3. Eigendomsrechten

U stemt ermee in om alle intellectuele eigendomswetten na te leven en, behalve waar dit uitdrukkelijk wordt bepaald, verstrekt Innova u noch impliciet of expliciet enige licentie voor enige intellectuele eigendomsrechten. Deze Website en Materialen worden beschermd door het Engelse en internationale auteursrecht. Alle software, met inbegrip van bestanden, afbeeldingen, codes en gegevens die via de Website worden gebruikt of toegankelijk zijn, zijn auteursrechtelijk beschermd door Innova of zijn licentieverleners. U bent gemachtigd, op een niet-exclusieve basis, om de software uitsluitend te gebruiken voor het doel dat uitdrukkelijk op de Website is vermeld. Een aantal van de bedrijfsnamen, handelsnamen en logo’s die op de Website worden gebruikt zijn handelsmerken die in de naam van Innova, zijn dochtermaatschappijen en groepsbedrijven zijn geregistreerd. Handelsmerken van Innova mogen niet, geheel of gedeeltelijk, worden gebruikt, gekopieerd of geïmiteerd, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van een directeur van Innova. De methodes en processen van Innova kunnen beschermd zijn door octrooien of andere registreerbare of niet-registreerbare intellectuele eigendomsrechten. Innova behoudt zich al dergelijke rechten voor. “©Innova Europe Limited 2016”

Bovendien begrijpt u en stemt u ermee in dat Innova voor analysedoeleinden gegevens kan gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid en Cookiebeleid. Deze zijn op onze Website te vinden via de volgende links: Privacybeleid en Cookiesbeleid.

4. Links naar websites van derden

Van tijd tot tijd kan de Website links bevatten die u met andere websites verbindt. Deze websites vallen wellicht niet onder de controle van Innova en Innova is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke pagina’s. U gebruik deze websites derhalve op eigen risico.

5. Disclaimer

U begrijpt en stemt ermee in dat u de Website op eigen risico gebruikt, en dat Innova geen garanties of waarborgen geeft met betrekking tot de Website of de Materialen. Voor zover uitvoerbaar bij wet, wijst Innova uitdrukkelijk alle verklaringen, garanties en voorwaarden af, inclusief, maar niet beperkt tot, alle impliciete garanties met betrekking tot voorwaarden van verhandelbaarheid, verhandelbare kwaliteit, niet-inbreuk en geschiktheid voor een specifiek doel.

6. Aansprakelijkheid en vrijwaring

U begrijpt en stemt ermee in dat Innova geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid accepteert voor verlies of schade in welke vorm ook, ongeacht of dit voortkomt uit contract of ongeoorloofde handeling, inclusief, maar niet beperkt tot, indirecte, speciale of gevolgschade, of winstderving die voortvloeit uit of in verband met het gebruik van of toegang tot de Website en Materialen, of het onvermogen om de Website en Materialen te gebruiken of raadplegen. Voor alle duidelijkheid, deze uitsluiting omvat geen vorderingen wegens overlijden of persoonlijk letsel. U begrijpt en stemt ermee in dat u Innova, zijn dochtermaatschappijen en groepsbedrijven, en alle directeuren, werknemers, functionarissen en vertegenwoordigers van Innova, vrijwaart voor en tegen alle voorkomende vorderingen, rechtshandelingen of eisen, inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke professionele kosten, die worden geïmpliceerd door of voortvloeien uit uw gebruik van de Website en Materialen of door schending van deze Voorwaarden. 

7. Wijzigingen in deze Voorwaarden

Innova behoudt zich te allen tijde het recht voor om, naar volledig eigen inzicht, enig deel van deze Voorwaarden aan te vullen, te wijzigen, te verwijderen of anderszins te veranderen. Wijzigingen worden van kracht wanneer de kennisgeving van een dergelijke wijziging op de Website is gepost. Controleer de Voorwaarden regelmatig. Voortzetting van het gebruik van de Materialen nadat een dergelijke wijziging is gepost, wordt beschouwd als acceptatie van de nieuwe Voorwaarden.

8. Wijzigingen van de Website

Innova behoudt zich te allen tijde het recht voor om, naar volledig eigen inzicht, aspecten van deze Website aan te vullen, te wijzigen, te verwijderen of anderszins te veranderen. Innova behoudt zich verder het recht maar niet de plicht voor om op enig moment zonder kennisgeving eventuele fouten of omissies op de Website te corrigeren.

9. Jurisdictie en uitvoerbaarheid

Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan het recht van Engeland en Wales, en  partijen onderwerpen zich onherroepelijk aan de jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales. Indien om enige reden een bevoegde rechtbank oordeelt dat een bepaling in deze Voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar is, zullen alle andere bepalingen in deze Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Eventuele afstandsverklaringen van een schending of verzuim krachtens deze Voorwaarden vormt geen afstandsverklaring ten aanzien van een schending of verzuim op een later tijdstip